Yuav Pov Npav Li Cas Xyoo 2020Cov Lus Nquag Noog Txog Kev Pov NpavVim li cas kuv thiaj li yuav tsum pov npav?Kuv xav koom tes nrog ntxiv

Yuav Pov Npav Li Cas Xyoo 2020

Questions? Call 919-591-2442

Cov Hnub Tim Tseem Ceeb

Lub Kaum Hli Ntuj Tim 9

Hnub tim kawg los teev npe pov npav

Lub Kaum Hli Ntuj Tim 15 – Lub Kaum Hli Ntuj Tim 31

Pov Npav Ntxov

Lub Kaum Hli Ntuj Tim 27

Hnub tim kawg los thov daim ntawv pov npav tias yus tsis nyob lawm

Lub Kaum Ib Hlis Ntuj Tim 3

Hnub Xaiv Tsa
Hnub tim kawg muab daim ntawv pov npav tias yus tsis nyob ua tiav xa rov tuaj

Muaj peb txoj hauv kev pov npav tau:

 1. Koj pov npav tau tom tsev yam muaj kev nyab xeeb yog tias koj thov ib daim ntawv pov npav tias yus tsis nyob lawm.
 2. Koj pov npav tau thaum lub caij Pov Npav Ntxov nyob rau  ntawm lub chaw pov npav twg los tau hauv koj lub nroog. Ntawm no yog ib co ntawv teev cov chaw Pov Npov Ntxov.
 3. Koj mus pov npav tau thaum Hnub Xaiv Tsa 6:30AM-7:30PM nyob rau ntawm koj lub chaw pov npav.  Nrhiav koj lub chaw pov npav ntawm no.

Cov Lus Nquag Noog Txog Kev Pov Npav

Yog yuav teev npe pov npav rau hauv North Carolina, koj yuav tsum tau ua raws li cov kev tsim nyob nram qab no:

 • Yuav tsum yog neeg xam xaj Meskas
 • Nyob hauv lub nroog ntawm qhov lawv/nws teev npe, thiab tau nyob ntawd tsawg kawg yog 30 hnub ua ntej lub hnub tim ntawm txoj kev xaiv tsa
 • Tsawg kawg yuav tsum muaj 18 xyoo, los yog yuav muaj li ntawd thaum lub hnub tim muaj kev xaiv tsa zaum kawg.
  • Cov neeg muaj 16 thiab 17 xyoo teev npe ua ntej mus pov npav los tau. Lawv cov kev teev npe yuav tau muab txheeb thaum uas lawv muaj 18 xyoo.
 • Tsis tau raug nyob txim vim yog txhaum plaub loj, tsis hais kev nyob txim yam tsis raug kaw, tso tawm los nyob txim, los yog tom qab tau muab tso tawm muaj neeg tswj saib. Yog xav paub ntxiv txog qhov no muaj nyob rau ntawm no.

Yog tias koj muaj NC DMV ib daim ntawv teev yus tus kheej los yog daim npav tsav tsheb, koj mus siv tau NCAAT Txoj Kev Teev Npe Pov Npav Online mus muab koj txoj kev teev npe ua kom tiav. Yog tias koj tsis muaj NC DMV daim ntawv teev yus tus  kheej los yog daim npav tsav tsheb, koj yuav tau mus muab dai ntawv teev npe luam tawm thiab muab ua kom tiav, thiab NCAAT Txoj Kev Teev Npe Online yuav pab taw qhia koj txog tus txheej txheem ntawd.

Koj tsuas tau teewv npe ib zaug xwb thiab yuav tsum muab koj cov ntaub ntawv teev npe tshiab tso rau (yog tias muaj tej yam hloov npe, chaw nyob, pab pawg kas moos dabtsi, thiab lwm yam ntxiv) xws li tej yam yuav tau muaj rau NCAAT Txoj Kev Teev Npe Pov Npav Online. Nco ntsoov tias koj teev npe mus pov npav nyob rau ntawm koj lub chaw nyob tam sim no!

Koj mus txheeb saib koj qhov kev teev npe yog li cas nyob rau  ntawm qhov chaw Tshawb Nrhiav Tus Neeg Pov Npav. Yog tias koj rov qab muab daim ntawv ua dua ib zaug ntxiv los tsis ua li cas, yog tias koj ho tseem tsis paub meej.

Muaj. North Carolina cov neeg pov npav tsis tas yuav muaj ib qhov kev tias yog vim li cas thiaj li thov tau ib daim ntawv pov npav tias yus tsis nyob lawm. Ib tug neeg pov npav twg uas tau teev npe lawm yeej thov tau thiab tau txais daim ntawv pov npav uas muab ua ntawv xa mus. Rau cov neeg pov npav uas tsis yog tub rog/nyob txawv tebchaws, yuav tsum tau thov ib daim ntawv pov npav tias yus tsis nyob lawm rau txhua txoj kev xaiv tsa uas tus neeg pov npav ntawd xav xa ntawv pov npav mus.

Muaj. Nyob hauv North Carolina, koj muaj txoj cai los mus txais kev pab, yog tias tus neeg muab kev pab tsis yog ib tug neeg hauv tus neeg pov npav tsev neeg kiag. Ntxiv mus, ib feem cov neeg pov npav txais kev pab los ntawm cov neeg pab coob tus sab nraud los tau. Koj xav paub ntxiv los tau nyob rau ntawm no.

Tsis tau. Txij li thaum Lub Kaum Ob Hlis Ntuj 2019 Tiamsis, yog tias koj yog tus neeg pov npav thawj zaug los yog  koj tau khiav mus rau ib lub nroog tshiab lawm, tej zaum lawv yuav noog kom koj muab koj daim ntawv teev koj tus kheej qhia rau lawv los yog ib daim ntawv uas muaj koj lub npe thiab chaw nyob tamsim no, ib co pov thawj uas lawv kam yog ib daim ntawv nom tswv muab, daim tw tshev, daim nuj nqis dej taws, daim ntawv teev nyiaj tom txhab nyiaj, los yog ib daim npav nrog ib lub tsev kawm ntawv uas qhia koj lubchaw nyob. Nrhiav cov kev tshaj tawm tshiab ntawm no.

Ib tug neeg pov npav twg hauv lub nroog yuav siv cov chaw Pov Npav Ntxov wg los tau nyob rau lub nroog ntawd. Koj tsis tas yuav muaj ib lo lus qhia tias yog vim li cas koj thiaj li siv tau Kev Pov Npav Ntxov Kev Pov Npav Ntxov pib rau thaum Lub Kaum Hli Ntuj Tim 15 thiab yuav xaus rau thaum Lub Kaum Hli Ntuj Tim 31. Koj mus nrhiav tau ib daim ntawv teev cov chaw Pov Npav Ntxov ntawm no. Thiab koj teev npe mus pov npav rau ntawm cov chaw Pov Npav Ntxov thaum lub sijhawm Pov Npav Ntxov..

Koj mus nrhiav tau lub chaw pov npav ntawm no. Thaum Hnub Xaiv Tsa, koj yuav tsum pov npav rau ntawm lub chaw pov npav uas teev tseg rau koj. Cov chaw pov npav yuav qhib thaum 6:30AM-7:30PM. Yog tias koj nybo rau kab sab tos thaum 7:30PM, ces koj yuav tau kev tso cai los mus pov npav.

Yog tias koj yog ib tug neeg muaj feem tsim nyog pov npav, koj yeej tau txais txoj kev mus pov npav dawb thiab ncaj ncees. Koj muaj txoj cai los pov npav yam txwv tsis pub raug kev hem los yog raug kev yuam kom pov raws li ib txoj ke xwb. Yog tias koj tau ntsib cov kev yuam cai ntawm koj txoj cai pov npav, tiv tau cov xov tooj hu ceev kev pab nram qab no.

 • Democracy North Carolina Election Protection Hotline: 888-687-8683
 • National Asian Languages Election Protection los ntawm APIAVote & Asian Americans Advancing Justice: 888-API-VOTE (888-274-8683)

Peb zoo siab los pab tau! Cia li xa ntawv email rau contact@ncaatogether.org, ces peb yuav tsum teb koj los lus noog.

Vim li cas kuv thiaj li yuav tsum pov npav?

Kev pov npav yog ib txoj ke ua kom koj muaj suab thiab sawv los txheem tej yam tshwm sim uas koj hlub tshua txog–ib txoj kev los pab tshim kho kom lub neej uas koj xav tau kom zoo rau koj tus kheej thiab koj ib zej tsoom neeg. Koj lub suab pov npav muaj feem rau tej yam tshwm sim xws li kev noj qab haus huv, kev kawm ntawv, kev neeg tsiv teb tsaws chaw, koj cov nyiaj sau se yuav muab siv li cas, thiab ntau yam ntxiv. Cov Neeg Es Xias Meskas nyob rau ib lub tsam thawj tshwj xeeb yuav los mus muaj feem yeej cov kev xaiv tsa–AAPI yog cov pej xeem uas loj hlob coob tshaj hauv NC.

Tab txawm tias kev tawm mus pov npav rau cov neeg pov npav AAPI yeej nce siab tuaj lawm los, tseem tshuav haujlwm ntau yuav tau ua los muab qhov kev tu ncua ntawm cov neeg teev npe pov npav thiab cov pej xeem uas muaj feem tsim nyog los mus pov npav hauv ib zej tsoom neeg AAPI. Txawm tias muaj tshaj li ntawm 157,000 tus Neeg Es Xias Meskas uas muaj feem tsim nyog pov npav, tsuas yog li ntawm 57% ntawm tas nrho cov pej xeem Neeg Es Xias Meskas uas muaj feem tsim nyog pov npav thiaj li tau teev npe mus pov npav txij li thaum Lub Yim Hli Ntuj 2018 nkaus xwb. Koj lub suab muaj nuj nqis, thiab txhua tus pej xeem muaj txoj cai los pov npav!

Kuv xav koom tes nrog ntxiv

Yuav kom peb muaj kev koom tes ntxiv nrog peb cov zej zos thiab muab peb cov suab tso kom nrov tuaj, peb xav kom koj tuaj pab peb nquag hu peb cov phooj ywg thiab cov neeg nyob ntawm peb ib puag ncig los sib sau ua ke. Teev npe mus pab dawb nrog peb nyob rau ntawm ncaatogether.org/volunteer hnub no!